De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is een wet van de overheid die bedoeld is om langdurige ziekte terug te dringen. In de WVP staan alle re-integratie verplichtingen die werkgever en werknemer met elkaar moeten opvolgen. Meewerken aan afspraken, meewerken aan het opstellen van documenten, regelmatig contact, aangepast werk uitvoeren, herstel niet belemmeren etc. Wanneer een van de partijen zich niet houdt aan de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter dan kunnen er voor beide partijen sancties opgelegd worden.

In mijn andere blog ”Tips: Wat moet je als werkgever en werknemer weten omtrent ziekteverzuim?” lees je meer over wat wel en niet mag! Zo ben je bijvoorbeeld niet verplicht om aan je werkgever de details van je ziekte te geven en kan een werkgever je bijvoorbeeld niet verplichten om de hele dag ”ziek” thuis te blijven.

Consequenties werknemer niet nakomen Wet Verbetering Poortwachter

De werkgever zal 2 jaar ziekte doorbetalen. Na die twee jaar zal er een WIA aanvraag gedaan worden. Deze zal resulteren in een IVA (volledige afkeuring) of WGA (gedeeltelijke afkeuring) uitkering via het UWV.

  • Wanneer werknemer weigert mee te werken aan alle verplichtingen die de WVP stelt kan de werkgever een dossier opbouwen, loonsancties uitvoeren (loonopschoring, loonstop) en overgaan tot een eventueel ontslag, hiermee loop je ook het recht op een uitkering mis.

Consequenties werkgever niet nakomen Wet Verbetering Poortwachter

Werkgevers zijn tegenwoordig verplicht om 2 jaar lang ziekte door te betalen. Na die 2 jaar kan er een WIA aanvraag gedaan worden. 

  • Wanneer de werkgever de WVP niet juist heeft opgevolgd kan het UWV beslissen dat de werkgever nog langer loon moet door betalen dan de normaliter twee jaar. Deze periode kan met maximaal 1 jaar verlengd worden.

De Wet Verbetering Poortwachter

Alle verplichtingen tijdens jaar 1

Dag 1: Werknemer meldt zich ziek
Week 6: Uiterlijk in week 6 zal de werknemer naar de bedrijfsarts moeten, zodat deze een probleemanalyse kan opstellen. In de probleemanalyse staat een eventuele verwachte duur, de beperkingen en eventuele re-integratie mogelijkheden met een advies.
Week 8: Uiterlijk in week 8 zal de werkgever samen met de werknemer een Plan van Aanpak opstellen. In het plan van aanpak moet er altijd eerst gekeken worden naar mogelijkheden binnen je eigen functie (deeltijd of aangepast). Wanneer die mogelijkheden er niet zijn, kan er gekeken worden naar andere opties binnen de organisatie. Als allerlaatste kan er gekeken worden naar passend werk bij een andere werkgever, echter moet de bedrijfsarts het hier dan mee eens zijn en bevestigen dat er geen mogelijkheden zijn bij de huidige werkgever.

Periodiek: Het plan van aanpak moet periodiek bijgesteld worden. Dit houdt in dat er regelmatig contact moet zijn, dat je regelmatig naar de bedrijfsarts gaat en dat er periodiek evaluaties zijn tussen werkgever en werknemer. Beide partijen zullen samen het plan van aanpak steeds moeten bijstellen en ondertekenen. Doe dit ongeveer iedere 6 weken.

Week 42Ziekmelding van de werknemer, door de werkgever, bij het UWV.
Week 52: De eerstejaarsevaluatie betreft een stand van zaken en een vervolg plan voor de re-integratie.

Alle verplichtingen tijdens jaar 2

Week 88: De werknemer krijgt een brief van het UWV om een WIA uitkering aanvraag te gaan doen. Deze aanvraag kan je doen zodra de eindevaluatie heeft plaatsgevonden tussen werknemer en werkgever. Deze eindevaluatie moet namelijk ook ingestuurd worden aan het UWV.
Week 91: Eindevaluatie betreft de huidige stand van zaken met betrekking tot re-integratie + actueel oordeel van de bedrijfsarts opgesteld worden + actueel oordeel werknemer zelf.
Week 93: Werknemer zal uiterlijk in week 93 de WIA aanvraag moeten doen. Deze bestaat uit het medische dossier die de bedrijfsarts aanlevert, het re-integratiedossier van de werkgever, het actueel oordeel en een oordeel van de werknemer zelf.

Het UWV heeft een heel mooi stappenplan en tevens zijn alle formulieren hier terug te vinden die men dient in te vullen.

Tips werkgever:

  • Blijf regelmatig in contact met je werknemer.
  • Probeer de werknemer zoveel mogelijk naar het werk te krijgen. Al is het voor een chitchat praatje of een bakje koffie. Uit onderzoek en praktijk blijkt dat hoe langer iemand niet op zijn werkplek komt, hoe hoger de drempel wordt om er weer heen te gaan. Hou deze drempel zo laag mogelijk!
  • Wanneer je in het eerste jaar al weet dat er geen terugkeer in eigen functie mogelijk is kan je vroegtijdig een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren.
  • Als er geen uitzicht is op herstel dan kan er een vervroegde WIA uitkering aangevraagd worden.
  • Zorg voor een compleet en up-to-date re-integratiedossier.
  • Registreer alle contactmomenten.
  • Neem een goede arbodienst in dienst die je kan ondersteunen als specialist in moeilijke trajecten.
  • Zorg dat je een HR-expert om hulp vraagt tijdens de ziekteverzuimbegeleiding.

Zorg dat je onderstaande informatie ook kent:

Je werknemer gaat ziek uit dienst.
Werknemers hebben recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.
Waarom werkgevers niet willen dat werknemers ziek uit dienst gaan.
Hoe zit het met wachtdagen en ziektedagen?
Waarom een huisarts niets kan zeggen over de ziekte en arbeid
Artsbezoeken onder werktijd, hoe zit dit?
Cosmetische ingrepen en loondoorbetaling van de werkgever.
Niet eens met de bedrijfsarts?
Hoeveel moet er doorbetaald worden bij ziekte van een oproeper?

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen? Stel ze gerust hieronder in een reactie of neem persoonlijk contact met ons op.