Wist je dat een werkgever verplicht is om jouw contract aan te zeggen? Dit moet minimaal één maand voor het einde van het dienstverband gebeuren. De werkgever moet jou laten weten of zij je contract gaan voortzetten of gaan stoppen. Dit heet het officieel aanzeggen van je contract door de werkgever. Deze regel van aanzeggen is per 1 januari 2015 in gang getreden. Toch hoor ik  nog vaak om mij heen dat werkgevers zich hier niet aan houden. Werkgevers zijn dan een aanzegboete verschuldigd (van maximaal een bruto maandsalaris) en veel werknemers weten niet dat zij hier recht op hebben.

Welke contracten dienen er aangezegd te worden en hoe?

  • Contracten van 6 maanden of langer;
  • dit moet schriftelijke gebeuren, waarbij je als werkgever altijd bewijs moet hebben dat de werknemer het ontvangen heeft. (bijvoorbeeld per aangetekende post, een bevestigingsmail of een schriftelijk akkoord van ontvangst met een datum);
  • dit moet uiterlijk één maand voor einde dienstverband gebeuren;
  • bij het kenbaar maken van een verlenging moet de werkgever meteen de condities vermelden die gelden voor de voortgang van het contract (loon, soort contract, aantal maanden etc.). Wanneer de werkgever geen condities noemt dan gelden de condities van het oude contract.

Aanzeggen mag van tevoren in de arbeidsovereenkomst vastgelegd worden

Stel dat een werkgever weet dat je contract niet verlengd gaat worden bij indiensttreding, denk bijvoorbeeld aan vakantiewerk/seizoensgebonden werk, dan mag zij dit al in de arbeidsovereenkomst vastleggen. De werkgever mag ook uit voorzorg gewoon al aanzeggen dat er geen verlenging komt, komt deze er toch wel dan heeft de werkgever wel voldaan aan de aanzegplicht. Men kan dan geen aanzegboete claimen. Zo zit je altijd safe. Welke stuk tekst je hiervoor moet opnemen in je arbeidscontract lees je in mijn andere artikel KAN EEN WERKGEVER VOORAF ONDER DE AANZEGPLICHT UIT KOMEN, EN HOE?”.

De aanzegboete

Wanneer een werkgever de aanzegging niet tijdig doet is deze een boete verschuldigd. Is er helemaal geen aanzegging gedaan dan is dit één bruto maandsalaris. Wordt er te laat aangezegd dan moet dit maandsalaris naar ratio (over de periode dat men te laat is met aanzeggen).

 
Voorbeeld 1. De aanzegverplichting wordt helemaal niet opgevolgd: De werkgever is dan een boete verschuldigd van één bruto maandsalaris. Het contract loopt desondanks wel gewoon af op de datum einde contract.
Voorbeeld 2. Te late aanzegging van het niet willen voortzetten: De werkgever zegt één week te laat op en wil jouw contract niet voortzetten. De werkgever is jou dan één week aanzegboete verschuldigd, dit gaat dus naar rato.
Voorbeeld 3. Te late aanzegging maar wel een verlenging: De werkgever zegt één week te laat op en wil jouw contract wel voortzetten. De werkgever is ook dan jou één week aanzegboete verschuldigd, dit gaat dus naar ratio.

Aanzeggen geldt ook voor oproepkrachten

Heb jij een tijdelijk oproep contract en maak jij wisselende uren dan is de boete het gemiddelde maandsalaris over de afgelopen 12 maanden.

Tips werknemer

  • Wanneer je van mening bent dat je recht hebt op een aanzegboete, dien dan schriftelijk een verzoek in bij de werkgever. 
  • Het kan zijn dat een brief van een externe specialist meer body geeft en de werkgever eerder overgaat tot uitbetaling. 
  • De vordering op een aanzegboete dien je uiterlijk binnen twee maanden, na einde contract, in te dienen bij de werkgever.
  • Als de werkgever weigert de aanzegboete uit te betalen kun je een verzoek indienen bij de kantonrechter (dit kost veel geld dus loont kosten baten technisch vaak niet).
  • Let op: je werkgever is natuurlijk niet blij dat je de aanzegboete claimt. Wees je bewust dat je mogelijk de goede relatie op het spel zet. Je kan daarom zelf ook 6 weken voor het einde van je contract de werkgever wijzen op het officieel aanzeggen en de eventuele boete hierop. Verzoek en reminder de werkgever om jou te informeren.